BS.017 Sodium Hypochlorite 10% - คลอรีนน้ำ

ใช้บำบัดน้ำเสีย  ช่วยให้น้ำตกตะกอนเร็วขึ้น เป็นสารฆ่าเชื้อโรคในอุตสาหกรรมห้องเย็น, แปรรูปสัตว์น้ำ, สัตว์บก, อุตสาหกรรมอาหาร, ผลิตน้ำดื่ม, ฟาร์มปศุสัตว์, อุตสาหกรรมฟอกย้อม

ขนาดบรรจุ : 20กก./ถัง
Visitors: 129,605