BS.045 เมทานอล (Methanol)

เป็นของเหลวใส ระเหยง่าย  นิยมใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม้ น้ำมันเคลือบเงา ยาลอกสี ฯลฯ และใช้เป็นเชื้อเพลิงในธรรมชาติ

ขนาดบรรจุ : 160กก./ถัง

Visitors: 131,914