BS.190 เคมีลอกสี เกรด A

เป็นเคมีลอกสีและอบสีฝุ่นได้อย่างดี เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในระบบจุ่ม และใช้เวลาในการลอกสีไม่เกิน 10 นาที ไม่ทำลายผิวชิ้นงาน

ขนาดบรรจุ : 25กก./ถัง

Visitors: 138,578